GameServer
Online
JoinServer
Online
TOP DONATE2
Hạng Tài khoản Nhân vật Tổng thẻ nạp
1 Không công bố Chưa tạo nhân vật 20,000,000
2 Không công bố BoGietHet 1,000,000
3 Không công bố SsSTamSsS 500,000
4 Không công bố Mecury 320,000
5 Không công bố Chưa tạo nhân vật 310,000
6 Không công bố BaoKeLaSo1 200,000
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 AZBoyz 267 0
2 LangTu 267 0
3 FuxckAll 267 0
4 AnhHungNe 267 0
5 NhenhangTC 267 0
6 Blitrack 267 0
7 BopTV1 267 0
8 HuyenTin 267 0
9 ESTE 267 0
10 BeBup 267 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 846
Tổng số nhân vật 1227
Tổng số Guilds 15
Số Game Masters 0
Số người online 12
Online trong ngày 25
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0