GameServer
Online
JoinServer
Online
TOP DONATE
Hạng Tài khoản Nhân vật Tổng thẻ nạp
1 Không công bố HoangA 1,500,000
2 Không công bố BaoKeLaSo1 1,000,000
3 Không công bố Proton 500,000
4 Không công bố SsSTamSsS 300,000
5 Không công bố ISLun 150,000
6 Không công bố MrATom 100,000
7 Không công bố HoaiThanh 100,000
8 Không công bố AlexKen 100,000
9 Không công bố GameMaster 50,000
10 Không công bố ISatThan 50,000
11 Không công bố MinhAnhNo1 50,000
12 Không công bố NeoVn 50,000
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 HEROin 85 0
2 LangTu 85 0
3 BaoKeLaSo1 85 0
4 Atom 85 0
5 Billyyyyy 85 0
6 TRAIN 85 0
7 IMeliodas 85 0
8 cocoleer 85 0
9 BopTV1 85 0
10 LuuBaOn 85 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 787
Tổng số nhân vật 1048
Tổng số Guilds 11
Số Game Masters 0
Số người online 64
Online trong ngày 119
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0