GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: FAMILY
Master: DgauVN
Điểm: 0
Số thành viên: 15

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 DgauVN
Blade Master 267 0 400 Online Chủ hội
2 Cannabis
Grand Master 250 0 400 Online Quản lý
3 SoiSaMac
Blade Master 248 0 400 Offline Hội đối địch
4 TayThep
Fist Master 250 0 400 Offline Hội đối địch
5 Steroini
Grand Master 267 0 400 Offline Thành viên
6 DangCapNo1
Grand Master 267 0 400 Offline Thành viên
7 Socket
Duel Master 245 0 248 Offline Thành viên
8 Phoenix
Dimension Master 258 0 400 Offline Thành viên
9 Lotomer
Dimension Master 173 0 400 Offline Thành viên
10 LangTu
Blade Master 267 0 400 Online Thành viên
11 HuyenTin
Thánh Nữ 267 0 400 Online Thành viên
12 EmConBeLam
Thánh Nữ 241 0 400 Offline Thành viên
13 CamGiac
Grand Master 258 0 400 Offline Thành viên
14 BeBup
Thánh Nữ 267 0 400 Online Thành viên
15 BaoKeLaSo1
Blade Master 175 0 400 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 AZBoyz 267 0
2 LangTu 267 0
3 FuxckAll 267 0
4 AnhHungNe 267 0
5 NhenhangTC 267 0
6 Blitrack 267 0
7 BopTV1 267 0
8 HuyenTin 267 0
9 ESTE 267 0
10 BeBup 267 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 846
Tổng số nhân vật 1227
Tổng số Guilds 15
Số Game Masters 0
Số người online 12
Online trong ngày 25
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0